Movember

Pravidla k soutěži stránky Nero Drinks CZ na sociální síti Facebook

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pořadatel soutěže

WBFC s.r.o.
Družby 981/9
312 00 Plzeň
IČO: 26323150
Tato soutěž není organizována společností Facebook (www.facebook.com)

Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude zahájena 1.11.2019 v 06:30 a ukončena 5.12.2019 v 15:00 na území České republiky, a to výhradně prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/nerodrinkscz/. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit, či prodloužit.

Soutěžní mechanismus

Vyhlášení soutěže

1) Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/nerodrinkscz/

Kdo se může zúčastnit

1) Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná.

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli soutěže, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké dle Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba ze soutěže vyloučená podle kritérií v předchozí větě, výhra se nepředá. Takový účastník je ze soutěže vyloučen a výhru obdrží nejbližší následující účastník, který úspěšně splnil podmínky soutěže na získání výhry.

3) Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Zapojení soutěžícího

Pro zapojení do soutěže soutěžící musí

1) Vložit svojí fotografii s vousem (pravým či falešným) pod soutěžní příspěvek na Facebookové stránce https://www.facebook.com/nerodrinkscz/ , nebo fotografii zaslat stránce soukromou zprávou.

2) Soutěžící zapojením do soutěže souhlasí se zveřejněním svojí zaslané fotografie v soutěžní fotogalerii na Facebookové stránce https://www.facebook.com/nerodrinkscz/.

3) Zapojením do soutěže uděluje soutěžící souhlas, aby v případě výhry bylo jeho jméno uvedeno na Facebookové stránce pořadatele.

Určení výherce

1) Vítězem soutěže se stává autor soutěžní fotografie, která do ukončení soutěže nasbírá nejvíce reakcí (like, srdíčko atd.). V případě, že více soutěžních fotografií dosáhne shodného poštu reakcí, pořadatel z nich výherce vybere pomocí losování. Výherce vylosuje zástupce společnosti WBFC s.r.o.

2) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání pořadatel soutěže.

Vyloučení soutěžících

1) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

2) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení jakýchkoliv vulgárních komentářů.

3) Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího.

Výhry

1) V rámci soutěže bude výherci předána následující cena:

  • karton (6 ks) nápoje Nero Active
  • poukaz na kompletní holičský servis v barbershopu v lokalitě dle výběru výherce

Předání výher

1) Po skončení soutěže bude výherce kontaktován nejpozději do 14 dnů pověřeným pracovníkem firmy WBFC s.r.o. prostřednictvím účtu na Facebooku. Jméno výherce bude zároveň uveřejněno na Facebookové stránce https://www.facebook.com/nerodrinkscz/

2) Výherce ztrácí nárok na výhru, pokud do 210dnů od odeslání informační zprávy o výhře na tuto informaci nereaguje.

Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže

1) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

2) Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

3) Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.

4) Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na Facebookové stránce https://www.facebook.com/nerodrinkscz/

V Plzni, dne 31.10.2019

sdílet na facebook
Kontakt

Rozhlédněte se kolem sebe, Svět je plný hrdinů. Znáte nějakého, který si zaslouží naši podporu? Napište nám.
Chcete podpořit dobrou věc? Dejte nám vědět. Těšíme se!