Hledá se Nero

Pravidla soutěže “Vyhraj zážitkovou spolujízdu s Aston Martin a 10x jízdu v motokáře”

 

WBFC s. r. o. vyhlašuje na svém facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/ soutěž s názvem “Vyhraj zážitkovou spolujízdu s Aston Martin a 10x jízdu v motokáře” (dále jen „soutěž“). Soutěž proběhne od 19. 7. 2018 do 22. 7. 2018 v rámci akce Skvosty s vůní benzínu v DEPO2015 / Plzeň. Soutěžící, který zakoupí Nero Activ v příchuti pomeranč, citron, jahoda nebo borůvka u stánku Nero a zároveň se registruje na webových stránkách www.nerodrinks.com v sekci Skvosty, se dostane do výběru o hlavní výhru -  zážitkovou spolujízdu v době trvání 1 hod s vozidlem Aston Martin V8 Vantage a 10 poukázek na svezení v Nero motokáře v době trvání 10min v Kart Aréně Plzeň. Výhercem se stane jeden soutěžící + 10 dalších, kteří budou vylosováni z došlých registrací v rámci prodejní akce Skvosty s vůní benzínu. K zveřejnění jména výherce dojde nejpozději 7 dnů po skončení akce.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost WBFC s. r. o., Družby 9, Plzeň 312 00, IČO: 26323150, DIČ: CZ26323150, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13394 (dále jen „pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž začíná od 19. 7. 2018 do 22. 7. 2018 v rámci akce Skvosty s vůní benzínu v DEPO2015 / Plzeň.

 

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

 

4. Účast v soutěži

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že ve dnech od 19. 7. 2018 do 22. 7. 2018 v rámci akce Skvosty s vůní benzínu v DEPO2015 / Plzeň zakoupí plechovku s nápojem Nero Activ v příchuti pomeranč, citron, jahoda nebo borůvka a registruje se v elektronickém registračním formuláři. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a společnosti WBFC s. r. o., se sídlem Družby 981/9, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 26323150, jakožto pořadateli, za účelem veškerých aktivit v rámci soutěžní aplikace, včetně účasti a vyhodnocování v soutěži jakož i dalšího marketingového zpracování pro účely pořadatele, a to po dobu do odvolání souhlasu. Účastník dále uděluje souhlas, aby osobní údaje byly zpracovány zpracovatelem, případně dalšími pověřenými zpracovatelskými společnostmi, jež pořadatel pověří. Účastník též potvrzuje, že se seznámil s právy dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese pořadatele odvolat. Účastník souhlasí, že pokud se stane výhercem, pořadatel zveřejní jeho jméno na www stránkách www.nerodrinks.com a také na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/. Dále účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon a email za účelem zasílání informačních emailů o chodu a novinkách. Souhlas uděluje do 31. 12. 2026.

 

5. Výhra v soutěži

Hlavní výhra je zážitková spolujízda v době trvání 1 hod s vozidlem Aston Martin V8 Vantage. Další výhrou je 10 poukázek na svezení v Nero motokáře v době trvání 10min v Kart Aréně Plzeň. 

 

6. Princip a podmínky soutěže

Základním principem soutěže je zakoupení Nero Activ v příchuti pomeranč, citron, jahoda nebo borůvka a registrace svého jména, příjmení, telefonního kontaktu a emailové adresy na webové stránce soutěže. 

 

7. Vyhodnocení výherců

Výhercem se stanou vylosovaní soutěžící, kteří se registrovali na webových stránkách soutěže a zakoupili si nápoj Nero Activ. Losovat bude zástupce pořadatele, tzn. společnosti WBFC s. r. o. Jména jedenácti výherců pořadatel oznámí do 7 dnů od ukončení akce Skvosty s vůní benzínu.

8. Doručení výhry

Výhry budou výhercům předány osobně a jejich předání bude zdokumentováno pro marketingové účely společnosti WBFC s. r. o. V případě, že se výherce nedostaví na určené místo v době, kdy byl s pořadatelem dohodnut o plnění výhry v soutěži a termín odsouhlasil, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit.

 

9. Další ustanovení

Účastí v soutěži dává každý soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. Na zařazení do soutěže není právní nárok. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nepoctivého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu dopomohla k získání výhry, případně pokud soutěžící či uvedená osoba jednají při účasti v soutěži v rozporu s dobrými mravy.

 

10. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Náklady spojené s pořádáním soutěže nese pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, pokud poruší tato pravidla. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, pokud to bude nezbytně nutné. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na stránkách www.nerodrinks.com a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/ v sekci Poznámky. Účinnost takové změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který zcela nesplní stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato promoakce není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena s žádnou třetí stranou.

 

Jméno:
Příjmení
Telefon:
E-mail:
sdílet na facebook
Kontakt

Rozhlédněte se kolem sebe, Svět je plný hrdinů. Znáte nějakého, který si zaslouží naši podporu? Napište nám.
Chcete podpořit dobrou věc? Dejte nám vědět. Těšíme se!