Hledá se Nero!

Velká prázdninová soutěž je tady!

thumbnail-6

Aktuálně jsme do jednoho z obchodů, kde se prodává NERO ACTIVE umístili chybotiskovou plechovku s příchutí borůvky. Úkol je velmi jednoduchý: Kdo najde chybotisk plechovky Nero Active s borůvkovou příchutí dostane od nás cenu v hodnotě 15.000 Kč a to 10.000 Kč v hotovosti a roční pernamentku do fitnessu dle vlastního výběru.

Když plechovku objevíte, jednoduše jí u pokladny zaplaťte. Pak už stačí jen zavolat na tel. číslo 773 699 000 a domluvit se na předání. Vyměníme Vám ji z ruky do ruky a je jedno, zda bude prázdná nebo plná.

Níže najdete úplná pravidla soutěže. Sledujte nás také na Facebooku https://www.facebook.com/nerodrinks/ a zůstaňte v obraze.

Přejeme Vám šťastný lov!

Nero

 

Pravidla soutěže “Hledá se Nero!”

 

WBFC s. r. o. vyhlašuje na svých stránkách www.nerodrinks.com a svém facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/ soutěž s názvem „Hledá se Nero!” (dále jen „soutěž“). Soutěž proběhne od 8. 7. 2018 do doby vyhlášení vítěze, nejpozději však do 30. 11. 2018. Soutěžící, který jako první objeví chybotiskovou plechovku s příchutí Borůvka hydratačního nápoje Nero Active se dostane do výběru o hlavní výhru. Výhercem se stane jeden soutěžící, který svůj nález oznámí na tel. čísle +420 773 699 000 a následně předá do rukou určeného zástupce WBFC s. r. o. K zveřejnění jména výherce dojde nejpozději 7 dní po oznámení nalezené chybotiskové plechovky a jejím následném předání.

 

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost WBFC s. r. o., Družby 9, Plzeň 312 00, IČO: 26323150, DIČ: CZ26323150, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13394 (dále jen „pořadatel“)

 

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž začíná 8. 7. 2018 a končí dnem vyhlášení vítěze soutěže, nejpozději však do 30. 11. 2018.

 

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

 

4. Účast v soutěži

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že nalezne a následně i na základě telefonátu odevzdá pověřenému zástupci společnosti WBFC s. r. o., chybotiskovou plechovku Nero Active s příchutí Borůvka. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a společnosti WBFC s. r. o., se sídlem Družby 981/9, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 26323150, jakožto pořadateli, za účelem veškerých aktivit v rámci soutěžní aplikace, včetně účasti a vyhodnocování v soutěži jakož i dalšího marketingového zpracování pro účely pořadatele, a to po dobu do odvolání souhlasu. Účastník dále uděluje souhlas, aby osobní údaje byly zpracovány zpracovatelem, případně dalšími pověřenými zpracovatelskými společnostmi, jež pořadatel pověří. Účastník též potvrzuje, že se seznámil s právy dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese pořadatele odvolat. Účastník souhlasí, že pokud se stane výhercem, pořadatel zveřejní jeho jméno na www stránkách www.nerodrinks.com a také na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/

 

5. Výhra v soutěži

10.000 Kč v hotovosti, které budou vyplaceny při předání plechovky a celoroční permantku do fitnessu dle výběru výherce soutěže v ceně do 5.000 Kč.

 

6. Princip a podmínky soutěže

Základním principem soutěže je objevit chybotiskovou plechovku Nero Active s příchutí Borůvka v prodejní síti, zavolat na telefonní číslo +420 773 699 000 a předat plechovku zástupci pořadatele soutěže společnosti WBFC s. r. o.

 

7. Vyhodnocení výherců

Výhercem se stane první soutěžící, který svůj nález oznámí na tel. čísle +420 773 699 000 a následně předá do rukou určeného zástupce WBFC s. r. o. Jméno výherce pořadatel oznámí po skončení soutěže.

 

8. Doručení výhry

Výhra bude výherci předána osobně a její předání bude zdokumentováno pro marketingové účely společnosti WBFC s. r. o. V případě, že se výherce nedostaví na určené místo v době, kdy byl pořadatelem informován o výhře v soutěži a termín odsouhlasil, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit.

 

9. Další ustanovení

Účastí v soutěži dává každý soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. Na zařazení do soutěže není právní nárok. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nepoctivého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu dopomohla k získání výhry, případně pokud soutěžící či uvedená osoba jednají při účasti v soutěži v rozporu s dobrými mravy.

 

10. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Náklady spojené s pořádáním soutěže nese pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, pokud poruší tato pravidla. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, pokud to bude nezbytně nutné. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na stránkách www.nerodrinks.com a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/ v sekci Poznámky. Účinnost takové změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který zcela nesplní stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato promoakce není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena s žádnou třetí stranou.

 

 

V Plzni dne 8. 7. 2018

sdílet na facebook
Kontakt

Rozhlédněte se kolem sebe, Svět je plný hrdinů. Znáte nějakého, který si zaslouží naši podporu? Napište nám.
Chcete podpořit dobrou věc? Dejte nám vědět. Těšíme se!