Aston Martin

Pravidla soutěže “Vyhraj Aston Martin na víkend a 10x jízdu v motokáře”

 

WBFC s. r. o. vyhlašuje soutěž s názvem “Vyhraj Aston Martin na víkend a 10x jízdu v motokáře” (dále jen „soutěž“). Soutěž proběhne od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Soutěžící, který zakoupí Nero Active v příchuti pomeranč, citron, jahoda nebo borůvka a zároveň se registruje na webových stránkách www.nerodrinks.com/astonmartin, se dostane do výběru o hlavní výhru -  zapůjčení vozu Aston Martin V8 Vantage na víkend a 10 poukázek na svezení v Nero motokáře v době trvání 10min v Kart Aréně Plzeň. Výhercem se stane jeden soutěžící + 10 dalších, kteří budou vylosováni z došlých registrací. Ke zveřejnění jména výherce dojde nejpozději 7 dnů po skončení soutěže.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost WBFC s. r. o., Družby 9, Plzeň 312 00, IČO: 26323150, DIČ: CZ26323150, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13394 (dále jen „pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž začíná od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 na území České republiky. 

3. Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

4. Účast v soutěži

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že ve dnech od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 zakoupí plechovku s nápojem Nero Active v příchuti pomeranč, citron, jahoda nebo borůvka a registruje se v elektronickém registračním formuláři. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů a společnosti WBFC s. r. o., se sídlem Družby 981/9, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 26323150, jakožto pořadateli, za účelem veškerých aktivit v rámci soutěžní aplikace, včetně účasti a vyhodnocování v soutěži jakož i dalšího marketingového zpracování pro účely pořadatele, a to po dobu do odvolání souhlasu. Účastník dále uděluje souhlas, aby osobní údaje byly zpracovány zpracovatelem, případně dalšími pověřenými zpracovatelskými společnostmi, jež pořadatel pověří. Účastník též potvrzuje, že se seznámil s právy dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese pořadatele odvolat. Účastník souhlasí, že pokud se stane výhercem, pořadatel zveřejní jeho jméno na www stránkách www.nerodrinks.com a také na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/. Dále účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Jméno, příjmení, telefon a email za účelem zasílání informačních emailů o chodu a novinkách. Souhlas uděluje do 31. 12. 2026.

 

5. Výhra v soutěži

Hlavní výhra je zapůjčení vozu Aston Martin V8 Vantage na víkend. Další výhrou je 10 poukázek na svezení v Nero motokáře v době trvání 10min v Kart Aréně Plzeň. 

 

6. Princip a podmínky soutěže

Základním principem soutěže je zakoupení Nero Activ v příchuti pomeranč, citron, jahoda nebo borůvka a registrace svého jména, příjmení, telefonního kontaktu a emailové adresy na webové stránce soutěže www.nerodrinks.com/astonmartin. 

 

7. Vyhodnocení výherců

Výhercem se stanou vylosovaní soutěžící, kteří se registrovali na webových stránkách soutěže a zakoupili si nápoj Nero Active. Losovat bude zástupce pořadatele, tzn. společnosti WBFC s. r. o. Jména jedenácti výherců pořadatel oznámí do 7 dnů od ukončení akce Skvosty s vůní benzínu.

8. Doručení výhry

Výhry budou výhercům předány osobně a jejich předání bude zdokumentováno pro marketingové účely společnosti WBFC s. r. o. V případě, že se výherce nedostaví na určené místo v době, kdy byl s pořadatelem dohodnut o plnění výhry v soutěži a termín odsouhlasil, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit.

 

9. Další ustanovení

Účastí v soutěži dává každý soutěžící svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je dodržovat. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly této soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána. Na zařazení do soutěže není právní nárok. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nepoctivého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu dopomohla k získání výhry, případně pokud soutěžící či uvedená osoba jednají při účasti v soutěži v rozporu s dobrými mravy.

 

10. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Náklady spojené s pořádáním soutěže nese pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, pokud poruší tato pravidla. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (e-mailu), kterým bude zasílána informace o výhře. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, pokud to bude nezbytně nutné. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na stránkách www.nerodrinks.com a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/nerodrinks/ v sekci Poznámky. Účinnost takové změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který zcela nesplní stanovené podmínky pro získání výhry. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato promoakce není sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena s žádnou třetí stranou.

 

Jméno:
Příjmení
Telefon:
E-mail:
sdílet na facebook
Kontakt

Rozhlédněte se kolem sebe, Svět je plný hrdinů. Znáte nějakého, který si zaslouží naši podporu? Napište nám.
Chcete podpořit dobrou věc? Dejte nám vědět. Těšíme se!